طومار 4 میلیون بریتانیایی برای باقی ماندن در اتحادیۀ اروپا

بیش از 4 میلیون نفر از مردم بریتانیا با امضای طوماری دیگر خواستار برگزاری مجدد همه‌پرسی خروج از اتحادیۀ اروپا شده‌اند.
طرفداران باقی ماندن در اتحادیۀ اروپا در این طومار خواستار تغییر قانون همه‌پرسی شده‌اند؛ آنها معتقدند که باقی ماندن یا خارج شدن از اتحادیۀ اروپا باید با بیش از 60 درصد آراء نهایی شود و خاطر نشان کردند که حضور مردم پای صندوق‌های رأی کمتر از 75 درصد بوده است.

آنها می‌گویند در صورتی که حضور مردم پای صندوق‌های رأی کمتر از 75 درصد باشد، پیروزی باید با حداق60 درصد آراء حاصل شود.
پارلمان انگلیس موظف است طومارهایی را که بیش از 100 هزار امضا دارد، مورد بحث و بررسی قرار دهد و در همین راستا قرار است پارلمان برای بررسی این موضوع روز دوشنبه تشکیل جلسه دهد.
این طومار تاکنون به امضای 4 میلیون و 144 هزار نفر از مردم بریتانیا رسیده است.التحرير : T. بينتانج

المصدر : برستف

Related News

Tidak ada komentar:

Leave a Reply